KPSS Zábřežsko

Pracovní skupiny KPSS

Tisk
PDF

Postavení a definice PS

 1. PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Zábřeh.
 2. PS jsou vždy v dané oblasti sociálních služeb[1] složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, bez ohledu na formu a zřizovatele, dále ze zástupců uživatelů, veřejnosti a zadavatele.
  1. Město Zábřeh poskytuje PS prostřednictvím vedoucího skupiny potřebnou součinnost, nezbytnou pro její činnost.
  2. Jednání PS se mohou účastnit pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.

Role PS v systému KPSS

 

PS KPSS:

- prosazují zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje sociálních služeb v příslušné oblasti,

- jsou zapojeny do tvorby komunitních plánů sociálních služeb vždy na dané období, přičemž prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb, a podílejí se na jejich implementaci,

- ve formě odborného posuzování záměrů a projektů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb předávají ŘS podklady pro přípravu rozpočtu města Zábřeh pro oblast sociálních služeb,

- v návaznosti na aktuální komunitní plán vytvářejí koncepce a zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních služeb ve městě Zábřeh a partnerských obcí,

- spolupracují při realizaci nových společných projektů a opatření v sociálních službách,

- podílejí se na propojování, propagaci a spolupráci jednotlivých sociálních služeb,

- jsou expertním nástrojem ŘS pro praktické provádění jednotlivých kroků procesu KPSS. Jsou poradní a konzultační skupinou dalších veřejnoprávních institucí pro řešení sociální a navazující problematiky,

- přijímají usnesení, která jsou doporučujícím dokumentem vyjadřujícím rozhodnutí členů PS.

1.1.3 Složení PS KPSS

 

 1. PS je tvořena vedoucím a ostatními členy PS za danou oblast sociálních služeb.
 2. Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenováni RM dle návrhu ŘS, čímž se stávají členy PS s právem hlasování. Vedoucí pracovní skupiny řídí činnost PS, odpovídá za výstupy PS, zastupuje ji navenek a prosazuje zájmy příslušné oblasti sociálních služeb. V případě závažného a opakovaného neplnění povinností může být vedoucí PS na doporučení ŘS odvolán RM. Vedoucímu PS zaniká členství v PS odvoláním nebo vzdáním se funkce.
 3. Členem PS může být vždy jeden zástupce sociální služby a uživatelé sociálních služeb v odpovídající oblasti. Obdobně může být členem PS jeden zástupce jiné zainteresované organizace nebo iniciativy uživatelů.
 4. Členství v PS je dobrovolné. Na jednáních PS není vyloučena možnost účasti více zástupců jednoho subjektu. Členem pracovní skupiny mohou být také zástupci poskytovatelských subjektů z jiných obcí mikroregionu Zábřežsko.
 5. Členství v PS vzniká za současného splnění následujících podmínek:

- dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům,

-  podání přihlášky (viz příloha č. 3 této směrnice) a její schválení věcně příslušným místostarostou[2].

 1. Členství v PS zaniká za těchto podmínek:

- vystoupení člena z PS,

- opakovaná neomluvená neúčast člena na třech po sobě jdoucích setkáních PS.


MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!