KPSS Zábřežsko

Komunitní plánování

Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?

Tisk
PDF
 • Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci
 • Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
 • Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití
 • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
 • Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné
 • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti

Jak se pozná dobře zpracovaný komunitní plán?

Tisk
PDF
 • Je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu
 • Je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě
 • Odpovídá místním podmínkám a potřebám
 • Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb
 • Mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů
 • Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti

Co je výsledkem komunitního plánování?

Tisk
PDF
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Jaké zásady je potřeba dodržovat při zpracování komunitního plánu?

Tisk
PDF
 • Potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří v obci žijí
 • Veškeré činnosti na místní úrovni během přípravy i při naplňování plánu musí být provázány
 • Zkvalitňování sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást místní politiky
 • Priority a směry rozvoje sociálních služeb vycházejí z přesvědčení o jedinečnosti, hodnotě, vrozené důstojnosti a právu na sebeurčení každého uživatele sociálních služeb

Co komunitní plán obsahuje?

Tisk
PDF
 • Popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské výpomoci)
 • Statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje)
 • Popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb
 • Představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb
 • Časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet
 • Způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých účastníků
 • Způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn
MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!