KPSS Zábřežsko

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ č. 78

Tisk
PDF

Členové·Řídící skupiny KPSS dne 5.8.2011·projednali a jednohlasně schváli podklady pro podání grantového projektu do výzvy č.78 OP LZZ - Podpora střednědobého plánování sociálních služeb.··Koordinátor KPSS tyto podklady zpracuje a poskytne Odboru rozvoje a územního plánování.· Projekt by měl zajistil chod a financování procesu KPSS Zábřežsko v období 2012 - 2014.

A)··· KLÍČOVÉ AKTIVITY

1)···· Zajištění aktivity pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS

2)···· Realizace tematických seminářů pro veřejnost··

2 x seminář: 1) téma – přehled poskytovatelů sociálních služeb

·················· 2) téma – problematika zadlužování

3)···· Zpracování návrhu 2. komunitního plánu sociálních služeb

Vzhledem k·situaci, že na území Zábřežska proces plánování rozvoje sociálních služeb probíhá, pracovní skupiny mají za sebou implementační fázi, kdy hodnotili naplňování jednotlivých opatření 1. Komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Mikroregionu Zábřežsko na léta 2008 – 2010, jejichž výsledek je zakomponován do dokumentu „Monitoring naplňování komunitního plánu“, který byl vytvořen členy pracovních skupin a schválen na 37. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh dne 22.09.2010.

V·rámci této fáze dojde k·aktualizaci sociodemografické analýzy, SWOT analýzy současného stavu sociálních a navazujících služeb za jednotlivé cílové skupiny. Dojde rovněž k·aktuálnímu zjištění potřeb uživatelů, které bude zadáno odborné firmě.

Aktualizace bude probíhat v·souladu s·Metodikami MPSV a Kritérii plánování sociálních služeb.

Před vydáním 2. komunitního plánu sociálních služeb (únor 2013) proběhne konference s·veřejností.

4)···· Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních služeb a jeho propojení s·webovými stránkami KPSS

Informace bude na tyto stránky vkládat správce webových stránek KPSS.

5)···· Informování a zapojování veřejnosti do procesu KPSS

1)····· 4 kulaté stoly - pro každou pracovní skupinu (I.PS Senioři, II.PS Lidé s·postižením, III.PS Děti, mládež a rodina, IV.PS Osoby v·krizi), kde se budou vyhodnocovat opatření komunitního plánu.

2)····· Vydávání „Informátoru“ – periodicky zaměřen na různá aktuální témata a proces KPSS. Jeho vydávání by ¼ roku zabezpečila určená tiskárna a roznos by probíhal v·rámci celého Mikroregionu Zábřežsko.

3)····· Den otevřených dveří -· tento by proběhl ve všech zařízeních, které poskytují sociální služby.

········ 6)· Implementace

V·rámci projektu bude inovativní složkou po zpracování plánu rozvoje soc. služeb nastartování implementační fáze, neboť tato fáze na tomto území nebyla projektem dosud podpořena.

Dojde ke zpracování formulářů hodnocení opatření plánu rozvoje, které budou velkou pomůckou pro členy pracovních skupin. Zásadním krokem bude zpracování podrobného Implementačního plánu aktivit, který zahrne způsob monitorování aktivit, jejich hodnocení a následně realizaci opatření. Tento dokument bude schválen Zastupitelstvem města Zábřeh.

·

B)···· HARMONOGRAM klíčových aktivit

Projekt bude: březen 2012 - únor 2014

1) Zajištění aktivity pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS

Březen 2012 - únor 2014··· (stále)

·

2) Realizace tematických seminářů pro veřejnost···

Duben 2012 – říjen 2012

········ 3) Zpracování návrhu 2. komunitního plánu sociálních služeb

Březen 2012 – únor 2013

·· 4) Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních služeb a jeho propojení s·webovými stránkami KPSS

Březen 2012 - únor 2014··· (stále)

5) Informování a zapojování veřejnosti do procesu KPSS

Březen 2012 - únor 2014··· (stále)

········ 6) Implementace

Březen 2013 – únor 2014

·

C)···· CÍLOVÉ SKUPINY

·

D)···· POČET ČLENŮ PRACOVNÍCH SKUPIN

I. PS Senioři – 17 členů

II. PS Lidé s·postižením – 18 členů

III. PS Děti, mládež a rodina – 17 členů

IV. PS Osoby v·krizi – 14 členů

·

E)····· ROZPOČET

1) Realizační tým

1)····· Koordinátor: 37.800 Kč

2)····· Vedoucí Řídící skupiny KPSS: 480 hodin celkem/ 300 Kč/hod

3)····· Člen Řídící skupiny KPSS: 280 Kč za aktivitu

4)····· Vedoucí Pracovní skupiny (jsou 4 pracovní skupiny): 380 hodin celkem/ 270 Kč/hod

5)····· Člen Pracovní skupiny: 250 Kč za aktivitu

6)····· Metodik KPSS: 168 hodin celkem/ částku dohlásí Kateřina Linhartová

7)····· Supervizor KPSS: 10 hodin celkem/ 700 Kč/hod

2) Služby

1) Výzkum

2) Sociodemografická analýza

3) Zpracovatel komunitního plánu

4) Zpracovatel katalogu poskytovatelů soc. služeb

5) Lektor na 1 seminář – téma problematika zadlužování

6) Vydávání a tisk Informátoru – v·minulém KPSS se roznášelo v·celém Mikroregionu, objednávalo se 12.800 kusů tiskovin pro neadresný roznos do schránek domácností skrze poštu a pak i TNT Post. Roznos celého počtu stál cca 5.200 Kč.

3) Křížové financování

1) Vybavení kanceláře koordinátora - nábytek 40.000 Kč

- 2 počítače

- dataprojektor

- telefon

- foťák

- vifirouter

- software (programové vybavení) 2x

- multifunkční zařízení

- zařízení na kroužkovou vazbu

MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!